Informacje organizacyjne / Formularz zgłoszenia

Szkolenie dla szkoły lub placówki (rady pedagogiczne stacjonarne i zdalne) - Oferta 2022/2023

Oferta szkolenia na terenie szkoły (rad pedagogicznych), przygotowana przez PODN w Słupsku powstała w oparciu o wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawowanego nadzoru przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2021/2022, a także szczegółową analizę ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń. 

Uwzględnia ona również podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • W związku ze zmianą obowiązujących w Ośrodku procedur (przetargi), realizacja  szkoleń na terenie szkoły może wydłużyć się do ok. 3 miesięcy od momentu zgłoszenia.

W związku z powyższym, prosimy o przesyłanie zgłoszeń z wyprzedzeniem (np. po zatwierdzeniu zakresu wspomagania realizowanego w ramach planu nadzoru).

 • Formularz zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem: kursy@podn.slupsk.pl  
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA na szkolenie na terenie szkoły (radę pedagogiczną): do pobrania plik WORD
 • Szkolenie na terenie szkoły (rada pedagogiczna) może trwać 2-4 godziny dydaktyczne i uzależnione jest to od tematu szkolenia i liczby uczestników.

 

Cen szkoleń na terenie placówki (dla rady pedagogicznej) rok szkolny 2022/2023

SZKOLENIA STACJONARNE

Liczba godzin dydaktycznych

Szkolenia dla rady pedagogicznej do 30 osób

Szkolenia dla rady pedagogicznej powyżej 30 osób

2 godz. dydaktyczne

500 zł

600 zł

3 godz. dydaktyczne

750 zł

850 zł

4 godz. dydaktyczne

1.000 zł

1.100 zł

 

SZKOLENIA ZDALNE

Liczba godzin dydaktycznych

Szkolenia dla rady pedagogicznej do 30 osób

Szkolenia dla rady pedagogicznej powyżej 30 osób

2 godz. dydaktyczne

400 zł

500 zł

3 godz. dydaktyczne

600 zł

750 zł

4 godz. dydaktyczne

800 zł

1.000 zł

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 • Informacji dotyczących tematyki lub organizacji zajęć udzielają konsultanci-koordynatorzy odpowiedzialni za daną formę lub pracownicy Działu Doskonalenia, codziennie w godz. 8.00-15.00, kom. 502 644 975Dział Doskonalenia 
w PODN w Słupsk