Informacje organizacyjne / Formularz zgłoszenia

Szkolenie na terenie szkoły (rady pedagogiczne) - Oferta 2021/2022

Oferta szkolenia na terenie szkoły (rad pedagogicznych), przygotowana przez ODN w Słupsku powstała w oparciu o wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawowanego nadzoru przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2020/2021, a także szczegółową analizę ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń. 

Uwzględnia ona również podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • W związku ze zmianą obowiązujących w Ośrodku  procedur (przetargi), realizacja  szkoleń na terenie szkoły może wydłużyć się do ok. 3 miesięcy od momentu zgłoszenia.

  W związku z powyższym, prosimy o przesyłanie zgłoszeń z wyprzedzeniem (np. po zatwierdzeniu zakresu wspomagania realizowanego w ramach planu nadzoru).

 • Formularz zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem: kursy@odn.slupsk.pl  lub faksem: 59 84 23 567
   
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA na szkolenie na terenie szkoły (radę pedagogiczną): do pobrania plik WORD
   
 • Szkolenie na terenie szkoły (rada pedagogiczna) może trwać 2-4 godziny dydaktyczne i uzależnione jest to od tematu szkolenia i liczby uczestników.
 • Odpłatność za 1 godzinę dydaktyczną 200,00 zł 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 • Informacji dotyczących tematyki lub organizacji zajęć udzielają konsultanci-koordynatorzy odpowiedzialni za daną formę lub pracownicy Działu doskonalenia, codziennie w godz. 8.00-15.00, kom. 502 644 975


Aldona Grzeszczak
Dorota Mamrot

Dział doskonalenia w ODN w Słupsku