Projekt CogniQuest ERASMUS+

w Pomorskim Ośrodku Doskonalenie Nauczycieli w Słupsku

                                                                   

 

Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku rozpoczął działania w ramach projektu CogniQuest – partnerstwo współpracy w sektorze edukacji szkolnej Erasmus+.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
Projekt będzie realizowany od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2025 r.

 

LIDER PROJEKTU:

Liderem i koordynatorem projektu jest Les Apprimeurs – agencja wydawnicza (Francja, Paryż)                 

 

PARTNERZY PROJEKTU TO:

SCS LogoPsyCom – centrum innowacji edukacji (Belgia, Mons)  
     
Osnovna Skola Glina – szkoła podstawowa (Chorwacja, Glina)  
     
Arsakeio Primary School of Patras – szkoła podstawowa (Grecja, Patras)  
     
Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (Polska)  

Zróżnicowany skład zespołu projektowego pozwoli dostrzec możliwości wykorzystania strategii metapoznania w różnych działaniach edukacyjnych, a przede wszystkim w pracy z uczniem.

ADRESACI PROJEKTU:
Projekt adresowany jest do uczniów w wieku 8-12 lat, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli.

CELE PROJEKTU:
Głównym celem projektu CogniQuest jest wsparcie uczniów w rozwijaniu umiejętności metakognitywnych i adaptacji do zmian na rynku pracy.
Metapoznanie najprościej mówiąc to myślenie o myśleniu. Sprawia, że nauka będzie efektywniejsza poprzez zrozumienie, jakie procesy zachodzą podczas uczenia się. Metapoznanie pozwala zarządzać uczącemu
się różnymi umiejętnościami umysłowymi.

Metapoznanie to zdolność do samoregulacji procesów uczenia się. Jako takie obejmuje ono zespół operacji intelektualnych związanych z wiedzą, kontrolą i regulacją mechanizmów poznawczych, które są zaangażowane
w gromadzenie, ocenę i wytwarzanie informacji przez człowieka, krótko mówiąc: uczenie się1.

Zostaną przygotowane dedykowane materiały dydaktyczne uczniom i nauczycielom. Przejdą one etap testowania z udziałem specjalistów w dziedzinie edukacji z krajów partnerskich i uczniów w wieku 8-12 lat.

Projekt ma za zadanie wdrożenie strategii metakognitywnych poprzez:

  • wspieranie uczniów, aby byli odpowiedzialnymi, niezależnymi i świadomymi odbiorcami swojego procesu uczenia się,
  • zwiększenie wiedzy dzieci i dorosłych na temat metapoznania,
  • rozwijanie umiejętności uczenia się przez uczniów,
  • budowanie u uczniów pewności siebie,
  • w dłuższej perspektywie ułatwienie uczniom lepszego dostępu do rynku pracy.

Przypisy:
1Alka Dudek. Znaczenie Metacognition (Co to jest, pojęcie i definicja) – Znaczenia. https://znaczenia.com.pl/znaczenie-metacognition-co-to-jest-pojecie-i-definicja-znaczenia/?utm_content=cmp-true [dostęp: 06.03.2024]

Zespół projektowy PODN w Słupsku:
Justyna Szczypek-Bogdanowicz, Anna Kreft, Dorota Iwanowicz, Katarzyna Rodziewicz

Artykuł został opublikowany w "Informatorze Oświatowym" nr 1/2024, s. 49 -> LINK

Projekt CogniQuest ERASMUS+