Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Moja nowa - stara szkoła

fundusze

     Projekt pn. „Moja stara – nowa szkoła” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa  3 Edukacja,  Działanie  3.2  Edukacja  ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

     Projekt skierowany jest do 737 osób w tym 521 uczniów, 74 nauczycieli oraz 142 opiekunów prawnych/rodziców.   

    Celem projektu jest polepszenie jakości kształcenia poprzez poprawę kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i włączenie w ten proces rodziców/opiekunów prawnych.

    Wsparciem dla uczniów/uczennic będą zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność oraz kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, wycieczki, pikniki edukacyjne, zajęcia prowadzone wg programu Akademii Pomorskiej w Słupsku, doradztwo edukacyjno-zawodowe.

   Wsparciem dla nauczycieli/nauczycielek: szkolenia/kursy i studia podyplomowe.

   Wsparciem dla rodziców/ opiekunów prawnych uczniów: szkoleniach dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

  Wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.

   Wydatki ogółem wynoszą:
1 797 977,62 zł, w tym kwalifikowane: 1 797 977,62 zł, 
dofinansowanie EFRR: 1 708 078,74 zł 
(w tym Dębnica Kaszubska – wydatki ogółem:
1 656 382,42 zł, w tym kwalifikowane: 1 656 382,42 zł 
dofinansowanie EFRR: 1 566 483,54 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: wrzesień 2016r. – lipiec 2018r.

http://www.debnicakaszubska.eu/realizacja-projektu-pn-moja-stara-nowa-szkola/

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU "MOJA STARA - NOWA SZKOŁA"

 

 

Przejdź do góry strony