Praca z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Spotkanie informacyjno-instruktażowe dla nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym (na temat Pomorskiej Ligi Zadaniowej) z biologii

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach

Termin rozpoczęcia:

25 listopada 2022, godz. 17:00-20:00

Forma:

Szkolenie zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele biologii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Projekt Zdolni z Pomorza jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020.

 • Charakterystyka ucznia zdolnego.
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? 
 • Przygotowanie ucznia do konkursu z biologii (analiza zadań konkursowych, analiza odpowiedzi uczniów na przykładzie konkursu z biologii w ramach Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza).
 • Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad.

 

UWAGA!

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminami rekrutacji i uczestnictwa (Załącznik: Regulamin rekrutacji, Regulamin uczestnictwa) oraz wydrukowanie i podpisanie dokumentacji projektowej (Załącznik: Plik z dokumentami), a następnie przesłanie tej dokumentacji na adres Organizatora (Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 a, 76 – 200 Słupsk
  Scan (lub zdjęcia) dokumentacji projektowej należy przesłać do dnia rozpoczęcia zajęć na adres plz@podn.slupsk.pl)
  W szkoleniu mogą brać udział jedynie nauczyciele zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ekspert:

dr Agata Kurek

Koordynator formy:

dr Anna Kreft  nauczyciel konsultant ds. rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów oraz edukacji przyrodniczej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: a.kreft@podn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 17:00
 • Przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 16:30, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.  

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Przede wszystkim komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 

 

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku)