Konferencja: Erasmus Days 2023. Edu Inno Boost - innowacje i kreatywność w projektach edukacyjnych

Konferencja: Erasmus Days 2023. Edu Inno Boost -

Termin rozpoczęcia:

11 października 2023, godz. 14:30-17:45

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

otwarta lista główna

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

wszyscy zainteresowani współpracą międzynarodową i rozwojem kompetencji kluczowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, aula 414 (II piętro)

O szkoleniu / programie:

 

 

Konferencja Edu Inno Boost - innowacje i kreatywność 
w projektach edukacyjnych

 

 

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

 

miejsce: Uniwersytet Pomorski w Słupsku, 

ul. Bohaterów Westerplatte 64, aula 414 (II piętro)

 

14.30 - 15.00

Rejestracja

Część 1 Projekty Erasmus+ w rozwoju umiejętności cyfrowych

15.00 -15.05

Powitanie

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. UP - Rektor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

Mariusz Barański, Wicedyrektor Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

15.05 - 15.20

Rozwój i innowacje w projektach Erasmus+

dr hab. Marek Łukasik, prof. UP w Słupsku, Prorektor
ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

15.20 -15.35

Czy nowe technologie zmienią edukację – na przykładzie projektów międzynarodowych.

Google for Education, Beata Galas

15.35 - 15.55

Sekrety udanego projektu 

dr Anna Rychły - Lipińska, wykładowca w Instytucie Zarządzania, Pełnomocnik Rektora UP ds. Edukacji Ustawicznej

15.55 - 16.15

Przerwa kawowa i poczęstunek     

Część 2 Kreatywność, innowacje, talenty w kształtowaniu kompetencji przyszłości

16.15 - 16.30

Kompetencje przyszłości a projekty edukacyjne.

dr Ewa Matuska, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Pomorski

16.30 - 16.45

Innowacyjność w projektach edukacyjnych

Przedstawiciel Erasmus+ InnHUB Gdańsk 

16.45 - 17.05

Kierunek przyszłość - talenty i innowacje 2030 

Arkadiusz Śmigielski, Head of Hi-Tech Industrial Solution, przedsiębiorca, innowator

17.05 - 17.25

Transformacja Słupskiej Edukacji Nowej Generacji

dr Jolanta Maciąg, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Przewodnicząca Słupskiej Rady Edukacji; 

dr Witold Kołodziejczyk, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

17.25 - 17.40

Kreatywność i innowacje w projektach

dr Monika Bielska, wykładowca w Instytucie Filologii, Uniwersytet Pomorski w Słupsku

17.40 – 17.45

Zakończenie

 

Kierunki polityki oświatowej państwa:

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Ekspert:

eksperci z dziedziny edukacji, technologii i biznesu

Koordynator formy:

Justyna Szczypek-Bogdanowicz - nauczyciel konsultant ds. kompetencji kluczowych oraz projektów międzynarodowych

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: j.szczypek@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.

  • Maksymalna liczba uczestników:  100 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
  • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
  • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Data urodzenia *

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Etap edukacji, typ szkoły, zarządzanie*:
Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Eliza Łuczkiewicz, e-mail : iod@podn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.