Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Debata subregionu słupskiego

Pomorska Samorządowa Debata Edukacyjna

Termin:

24 września 2019, godz. 12:00-14:30

Forma:

Seminarium

Status:

Otwarta

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy jst, dyrektorzy, nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala konferencyjna Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14

O szkoleniu / programie:

Program spotkań:

11.30 - 12.00             rejestracja uczestników

12.00 - 12.15             powitanie uczestników, wystąpienia gospodarzy i gości              

12.15 - 12.35             omówienie idei Pomorskiej Samorządowej Debaty Edukacyjnej

12.35 - 13.10             powołanie Liderów grup młodzieżowych

13.10 - 13.20             wprowadzenie do dyskusji (nawiązanie do idei; celu działalności powołanych Liderów, obszarów dyskusji, Badania kondycji pomorskiego nauczyciela)

13.20 - 14.15             dyskusja panelowa

14.15 - 14.25             prezentacja wniosków i rekomendacji

14.25 - 14.30             zakończenie debaty

Koordynator formy:

Władysława Hanuszewicz - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju
tel. 59 84 23 567, wew.42
e-mail: w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Zarejestrowani uczestnicy na debatę otrzymają zaświadczenie uczestnictwa

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Przejdź do góry strony