Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej. Ruch i rekreacja – moduł stacjonarny

Termin rozpoczęcia:

czerwiec 2021

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

Otwarta

Czas trwania:

7 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Kończewo

O szkoleniu / programie:

część 1 – 5 godz.

Treści szkolenia:

 • Relacje i klimat klasy podstawą efektywnej edukacji, w tym edukacji zdalnej.
 • Zdalna klasa jako zespół – jak budować wspólnotę online – integracja, komunikacja, współpraca. 
 • Motywacja i uczenie się w procesie edukacji zdalnej.
 • Różnice indywidualne uczniów w procesie zdalnego nauczania i uczenia się. 
 • Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Sposoby dbania o dobrostan nauczyciela.

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • budować relacje i zadbać o dobry klimat klasy/grupy,
 • tworzyć wspólnotę online,
 • uwzględniać specyfikę procesów motywacji i uczenia się w edukacji zdalnej,
 • uwzględniać indywidualne różnice uczniów w procesie uczenia się i zindywidualizować proces nauczania zdalnego,
 • identyfikować trudne sytuacje oraz stosować sposoby radzenia sobie z nimi,
 • zadbać o utrzymanie własnego dobrostanu w czasie realizacji pracy zdalnej.

 

część 2 – 2 godz.

Treści szkolenia:

 • Ruch i rekreacja naturalną potrzebą każdego człowieka
 • Korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego wynikające z codziennej aktywności fizycznej
 • Ćwiczenia niwelujące negatywne skutki pracy zdalnej przy komputerze możliwe do wykonania w miejscu pracy lub domu
 • Formy rekreacji ruchowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury  w środowisku lokalnym
 • Współpraca z rodzicami w zakresie monitorowania aktywności ruchowej podejmowanej przez uczniów

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • opracować plan dnia / tygodnia uwzględniający ruch i rekreację dla siebie oraz dla ucznia wg wskazań WHO;
 • dbać o dietę, zwracać uwagę na ilość spożywanych posiłków oraz ich wartość energetyczną;
 • rozumieć potrzebę stosowania ćwiczeń fizycznych podczas pracy zdalnej;
 • stosować ćwiczenia relaksacyjne i korekcyjne, które należy wykonywać podczas pracy „przy biurku”;
 • oddzielić pracę zawodową od życia prywatnego dzięki codziennej dawce ruchu i rekreacji;
 • wymienić formy rekreacji  na świeżym powietrzu;
 • znaleźć informacje nt. infrastruktury sportowej oraz możliwości uprawianiu sportu i rekreacji ruchowej
   w środowisku lokalnym (potrafi te informacje przekazać uczniom i zachęcić ich do aktywności ruchowej).

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

Ekspert:

Renata Kołosowska, Robert Kozłowicz

Koordynator formy:

Robert Kozłowicz - doradca metodyczny wychowania fizycznego

Kontakt:
e-mail: r.kozlowicz@odn.slupsk.pl

tel. 502 030 642

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Data urodzenia *

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.