X. Konferencja z cyklu ZDROWY POMORZANIN pt. "Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w XXI wieku - wyzwania nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia"

X. Konferencja z cyklu ZDROWY POMORZANIN pt.

Termin rozpoczęcia:

11 października 2023, godz. 09:30-13:15

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

otwarta lista główna

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki medycyny szkolnej, kadra trenerska klubów sportowych, pracownicy samorządów lokalnych odpowiedzialni za edukację, politykę społeczną i zdrowotną, ponadto rodzice, osoby zainteresowanych profilaktyką zdrowia

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1

O szkoleniu / programie:

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

09.30

 

Rejestracja

10.00

 

Rozpoczęcie konferencji
Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego

10.10

 

Podsumowanie 9. Konferencji Zdrowy Pomorzanin 2022
Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

10.20

 

Aktywność fizyczna w doświadczeniu uczestników konferencji: w jaki sposób spędzasz czas wolny?
Joanna Matuszewska, dziennikarka Radia Gdańsk

10.30

 

Wpływ aktywności fizycznej na dobrostan psychiczny
dr hab. Marcin Dornowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

11.30

 

Program pn. Sportowe Talenty oczami nauczyciela wychowania fizycznego
Małgorzata Pogorzelska, Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

11.50

 

Przerwa

12.15

 

Szkoła uważna na zdrowie – znaczenie profilaktyki w zapobieganiu chorobom

12.45

 

Głosy umówione nt. Rola szkoły w kształtowaniu pozytywnych nawyków prozdrowotnych z perspektywy:
dietetyka, nauczyciela wychowania fizycznego, psychologa, rodzica oraz uczestników konferencji

Łukasz Jaśkiewicz, Polskie Centrum Dietetyki Sportowej w Gdańsku
Robert Kozłowicz, Katarzyna Rodziewicz, Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

13.15

 

Podsumowanie i zakończenie konferencji
Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Koordynator formy:

Renata Kołosowska - nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki i wychowania

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: r.kolosowska@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Konferencja odbędzie się stacjonarnie.

  • Maksymalna liczba uczestników:  150 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
  • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
  • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Data urodzenia *

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Etap edukacji, typ szkoły, zarządzanie*:
Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Eliza Łuczkiewicz, e-mail : iod@podn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.