Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 2019/2020

 

Nagrody i wyróżnienia
Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza - rok szkolny 2019/2020

 

Informujemy, że w związku z faktem, że w bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się Gala Laureatów Zdolni z Pomorza, nagrody dla laureatów Pomorskiej Ligi Zadaniowej (rok szkolny 2019/2020) zostaną przesłane pocztą na adresy korespondencyjne laureatów i osób wyróżnionych podane w dokumentacji projektowej do dnia 18 września 2020 r.

Laureaci I, II i III miejsca oraz uczniowie wyróżnieni z każdego z przedmiotów w etapie wojewódzkim konkursu otrzymują nagrody w formie bonów podarunkowych, odpowiednio: 500 zł, 400 zł, 300 zł i 100 zł.

Informujemy również, że nauczyciele uczniów, którzy w ostatecznej kwalifikacji Pomorskiej Ligi Zadaniowej (rok szkolny 2019/2020) zajęli miejsca od 1. do 10. uzyskując co najmniej 30 % punktów, otrzymają listy gratulacyjne Marszałka Województwa Pomorskiego drogą elektroniczną, na podane w zgłoszeniach adresy mailowe szkoły do dnia 30 września 2020 r.

W tym miejscu jeszcze raz gratulujemy LAUREATOM I OSOBOM WYRÓŻNIONYM  uzyskanie wysokiego wyniku w Pomorskiej Lidze Zadaniowej.

Gratulujemy również wyróżnionym NAUCZYCIELOM i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Data utworzenia 7.09.2020 r

WYNIKI POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ ZDOLNI Z POMORZA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Gratulujemy laureatom i finalistom osiągnięcia wysokiego wyniku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom każdego z etapów za udział w konkursie.

Chcielibyśmy również podziękować nauczycielom przygotowującym uczniów do wszystkich etapów konkursu  - Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza.

Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali w etapie kwalifikacyjnym, powiatowym i wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów, a tytułu Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uzyskanie co najmniej 30 % punktów.

Dyplomy laureatom i finalistom Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza zostaną przesłane w wersji elektronicznej na podany przez szkołę adres email. Laureatom i finalistom ze szkół podstawowych dyplomy zostaną przesłane do 29 maja 2020 r., a laureatom i finalistom ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do 5 czerwca 2020 r.

Laureaci I, II i III miejsca oraz uczniowie wyróżnieni z każdego z przedmiotów w etapie wojewódzkim konkursu otrzymują nagrody w formie bonów podarunkowych, odpowiednio: 500 zł, 400 zł, 300 zł i 100 zł. Nagrody te zostaną przekazane uczestnikom podczas uroczystej gali Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza  w Gdańsku w terminie podanym na stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl) oraz na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) (w roku szkolnym 2020/2021). W przypadku braku możliwości organizacji gali nagrody zostaną przesłane pocztą.

 Laureaci Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza mogą ubiegać się w następnym roku szkolnym o zakwalifikowanie do projektów Zdolni z Pomorza w trybie „otwartych drzwi”, który zdefiniowany został w regulaminach rekrutacji poszczególnych powiatów.

Nauczyciele uczniów, którzy zajęli miejsca od 1. do 10. otrzymają listy gratulacyjne Marszałka Województwa Pomorskiego.

Przypominamy, że Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza znalazła się w wykazie zawodów wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 opublikowanym przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

Data utworzenia 20.05.2020 r.

WSTĘPNE WYNIKI POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ ZDOLNI Z POMORZA

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

Data utworzenia 14.05.2020 r.

Zmiany regulaminowe

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym w Polsce od dnia 13 marca 2020 r. oraz po analizie ryzyka, która nakazuje zastosowanie daleko posuniętych środków ostrożności, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom stacjonarny etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza zaplanowany na dzień 14 i 28 marca 2020 r. został odwołany. Przeprowadzenie konkursu w późniejszym terminie nie mogło mieć również miejsca, tym bardziej, że 20 marca 2020 r. odwołano w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i wprowadzono stan epidemii.

Brak możliwości organizacjistacjonarnego etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza spowodował konieczność dostosowania obowiązującego regulaminu PLZ Zdolni z Pomorza do zaistniałej sytuacji. Najważniejsza zmiana regulaminowa zapisana jest w § 8   pkt 5 zamieszczonym poniżej.


Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali w etapie kwalifikacyjnym, powiatowym i wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów, a tytułu Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uzyskanie co najmniej 30 % punktów.


Szkoły podstawowe​​​​​​

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Data utworzenia 13.05.2020 r.

WYNIKI - ETAP WOJEWÓDZKI - ZADANIE DODATKOWE

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy nadesłali własne zadanie za podjęcie dodatkowego trudu związanego z uczestnictwem w konkursie. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (plz@odn.slupsk.pl) lub telefoniczny 505 920 645.

Data utworzenia 28.04.2020 r.

ETAP WOJEWÓDZKI - ZADANIE DODATKOWE

Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2019/2020  mógł uzyskać W ETAPIE WOJEWÓDZKIM 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowego. 

Poniżej zamieszczamy listy osób, które nadesłały zadanie dodatkowe. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy nadesłali własne zadanie za podjęcie dodatkowego trudu związanego z uczestnictwem w konkursie.  

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (plz@odn.slupsk.pl) lub telefoniczny 505 920 645.  

Dalsze informacje organizacyjne wkrótce.

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

Data utworzenia 7.04.2020 r.

 

Komunikat

dotyczący etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Szanowni Uczestnicy wojewódzkiego finału Pomorskiej Ligi Zadaniowej,

Rodzice, Nauczyciele i Opiekunowie,

Z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym oraz po analizie ryzyka, która nakazuje zastosowanie daleko posuniętych środków ostrożności, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom konkursu z przykrością zawiadamiamy, że etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej zaplanowany na dzień 14 i 28 marca 2020 r. zostaje przełożony na późniejszy termin.

Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty w stanowisku z dnia 9 marca 2020 r. rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.

Nowy termin etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” zostanie ustalony i przekazany niezwłocznie po ustaniu zagrożenia.

Prosimy o śledzenie strony Organizatora – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: (link) oraz platformy „Zdolni z Pomorza” (link).

Jednocześnie przypominamy, że każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza może uzyskać dodatkowo 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowego. Zadanie z rozwiązaniem należy przesłać do dnia 14 marca 2020 r. na adresy e-mailowe, na które uczestnicy przesyłali rozwiązane zadania z etapu powiatowego.

Data utworzenia 11.03.2020 r.

 

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza – komunikat II

Data konkursu: 14.03.2020 r. i 28.03.2019 r.

Miejsce konkursu:

Słupsk   Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (ul. Szczecińska 36)

Gdańsk Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku (al. Gen. Józefa Hallera 16/18)

 

Zarówno w Słupsku, jak i w Gdańsku poszczególne konkursy Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza odbędą się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem. 
 

Harmonogram etapu wojewódzkiego:

14.03.2020 r. (Słupsk, Gdańsk)

Szkoły podstawowe

Biologia 10:00-11:30
Chemia 12:00-13:30
Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne 14:00-15:30

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Chemia 10:00-11:30
Biologia 12:00-13:30
Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne 14:00-15:30

Informatyka (grupa 1 – Słupsk, Gdańsk) 11:00 – 12:30

Informatyka (grupa 2) 13:00 – 14:30

 

Uczestnicy konkursu z Pomorskiej Ligi Zadaniowej z informatyki dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy przydzieleni są do eliminacji konkursowych w Gdańsku podzieleni są na dwie grupy (grupa 1, grupa 2). W Słupsku uczniowie przydzieleni są do jednej grupy (grupa 1).

Podział uczestników ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na grupy:

Lista_grupa_1(Gdańsk)

Lista_grupa_2 (Gdańsk)

 

28.03.2019 r. (Słupsk, Gdańsk)

Szkoły podstawowe

Fizyka 10:00-11:30
Matematyka 12:00-13:30

Informatyka 14:00 – 15:30

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Matematyka 10:00-11:30
Fizyka 12:00-13:30

 

Uczestnicy Pomorskiej Ligi Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" powinni kierować się do odpowiednich miejscowości zgodnie z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zamieszczoną na stronie organizatora www.odn.slupsk.pl oraz na platformie Zdolni z Pomorza https://zdolnizpomorza.pl/.

Gdańsk_lista

Słupsk_lista

 

Informacje szczegółowe:

• Uczestnik konkursu wypełnia arkusz zadań czarnym długopisem.

• Każdy z uczestników podczas pisania konkursu przedmiotowego może mieć ze sobą 0,5 l wody niegazowanej.

• Podczas pisania konkursu z matematyki uczeń zobowiązany jest posiadać: cyrkiel, linijkę i kalkulator prosty.

• Podczas pisania konkursu z fizyki uczeń zobowiązany jest posiadać: cyrkiel, linijkę i kalkulator prosty.

• Podczas pisania konkursu z chemii uczeń zobowiązany jest posiadać: kalkulator prosty.

 

Podczas etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uczniowie są zobowiązani przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymację szkolną).
Brak dokumentu albo okazanie niewłaściwego lub nieczytelnego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem ucznia do udziału w III etapie Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (plz@odn.slupsk.pl) lub telefonicznie 505 920 645.

Data utworzenia 19.02.2020 r.

DODATKOWE PUNKTY W PROCESIE REKRUTACYJNYM DLA LAUREATÓW
POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ ZDOLNI Z POMORZA

Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza znalazła się w w/w wykazie.

wykaz zawodów wiedzy

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy – Pomorskiej Lidze Zawodowej Zdolni z Pomorza to miejsca uhonorowane zwycięskim tytułem (nadanym na podstawie regulaminu PLZ) o zasięgu: wojewódzkim i powiatowym. Za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu powiatowym przyznaje się 1 punkt, a na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty.

Szczegóły: Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy ...

Data utworzenia 18.02.2020 r.

UWAGA

Nastąpiła zmiana daty konkursu z informatyki dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w stosunku do daty konkursu podanego w harmonogramie. Konkurs z informatyki dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych odbędzie się w dniu  14.03.2020 r. Komitet Organizacyjny PLZ podjął decyzję ze względów organizacyjnych o rozdzieleniu konkursów z informatyki dla szkół  podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na dwa terminy ze względu na dużą grupę osób zakwalifikowanych do dalszego etapu z tego przedmiotu.

Harmonogram szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne - aktualizacja.

Data utworzenia: 14-02-2020r.

ZDOLNI Z POMORZA

Informujemy,  że portal Zdolni z Pomorza ma nową stronę internetową - link do aktualnej strony: https://zdolnizpomorza.pl/

Informacje dotyczące Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza zamieszane są na stronie Organizatora (Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku) oraz na portalu Zdolni z Pomorza. Link podany w Regulaminie PLZ do portalu Zdolni z Pomorza jest nieaktualny. Prosimy o korzystanie z nowej strony portalu Zdolni z Pomorza ( https://zdolnizpomorza.pl/).

Data utworzenia: 7-02-2020r.

 

ETAP WOJEWÓDZKI POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ

ZDOLNI Z POMORZA - KOMUNIKAT I

 

Eliminacje wojewódzkie Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku (al. Gen. Józefa Hallera 16/18) oraz w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (ul. Szczecińska 36).

Uczestników z następujących powiatów: miasta Słupsk, słupskiego, bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, lęborskiego zapraszamy do udziału w konkursie do Słupska, a uczestników z pozostałych powiatów województwa pomorskiego do Gdańska.

14.03.2020 r. będą miały miejsce eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ z przedmiotów: biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz z informatyki dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. (UWAGA nastąpiła zmiana daty konkursu z informatyki dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).

28.03.2020 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ z przedmiotów: matematyka, fizyka  dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz z informatyki dla szkół podstawowych.

UWAGA ! Nastąpiła zmiana daty konkursu z informatyki dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w stosunku do daty konkursu podanego w harmonogramie. Komitet Organizacyjny PLZ podjął decyzję o rozdzieleniu konkursów z informatyki dla szkół  podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na dwa terminy ze względu na dużą grupę osób zakwalifikowanych do dalszego etapu z tego przedmiotu.

Przypominamy ! Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" może uzyskać dodatkowo 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowego. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego. Zgodnie z regulaminem uczestnik PLZ może zdobyć w etapie wojewódzkim 50 punktów z testu, a dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem zgodnie z podanymi kryteriami. Zadanie należy przesłać do dnia 14 marca 2020 r. na adresy e-mailowe, na które uczestnicy przesyłali rozwiązane zadania z etapu powiatowego.

Dalsze szczegóły organizacyjne wkrótce.

Data utworzenia 4.02.2020 r.

WYNIKI KOŃCOWE ETAPU POWIATOWEGO POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ ZDOLNI Z POMORZA 

JESZCZE RAZ GRATULUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM UCZESTNICZĄCYM W ETAPIE POWIATOWYM POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ ZDOLNI Z POMORZA, A W SZCZEGÓLNOŚCI LAUREATOM I FINALISTOM ETAPU POWIATOWEGO ORAZ OSOBOM ZAKWALIFIKOWANYM DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO.

Uczniowie, którzy uzyskali w etapie powiatowym konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów.

Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty w etapie powiatowym (7 kolejnych najwyższych wyników punktowych) otrzymują tytuł Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Warunkiem przyznania tytułu Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 30 % punktów. Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali 70 % punktów w etapie powiatowym i nie są laureatami etapu powiatowego otrzymują tytuł Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

Dyplomy laureatom i finalistom etapu powiatowego zostaną przesłane w wersji elektronicznej na podany przez szkołę adres email.

Poniżej zamieszczamy listę laureatów i finalistów etapu powiatowego, listę osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego oraz końcowe listy wynikowe

Lista laureatów i finalistów etapu powiatowego

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

 

Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

 

Końcowe listy wynikowe

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

Komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej (PLZ) Zdolni z Pomorza zgodnie z Regulaminem podjął decyzję o zakwalifikowaniu do etapu wojewódzkiego do 50 uczniów  z każdego z przedmiotów. Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego może być wyższa w przypadku, gdy uczniowie z ostatnimi lokatami klasyfikującymi uzyskali taką samą liczbę punktów. Ponadto Komitet Organizacyjny zgodnie z § 6 punkt 4 Regulaminu PLZ określił liczbę punktów uprawniającą do udziału w etapie wojewódzkim na 29 punktów, w przypadku, gdy liczba uczestników etapu powiatowego  danego konkursu przekraczała 50 osób.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (plz@odn.slupsk.pl) lub telefoniczny 505 920 645.

Data utworzenia 4.02.2020

Możesz zdobyć dodatkowo 10 punktów

Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" w roku szkolnym 2019/2020 może uzyskać dodatkowo 10 punktów za przygotowanie własnego zadania dodatkowego. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego.  

Zgodnie z regulaminem uczestnik PLZ może zdobyć w etapie wojewódzkim 50 punktów z testu, a dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem.

Zachęcamy do przygotowania własnego zadania wraz z rozwiązaniem.

Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie kryteriów, związanych z przygotowaniem własnego zadania dodatkowego:

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

Zadanie należy zamieścić do dnia 14 marca 2020 r. na podane poniżej adresy e-mailowe:

PRZEDMIOT

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl 

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresy te służą jedynie do przesłania zadania dodatkowego. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do zadań w jednej wiadomości. W tytule wiadomości uczestnik zobowiązany jest podać: przedmiot/miejscowość, w której zlokalizowana jest szkoła/powiat/poziom/nazwisko imię np. informatyka/Gdańsk/powiat Gdańsk/szkoła podstawowa (lub np. szkoła ponadpodstawowa)/Kowalski Jan

Data utworzenia: 29-01-2020r.

Znamy już wyniki etapu powiatowego – Pomorskiej Ligi Zadaniowej
Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2019 /2020

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w etapie powiatowym Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Gratulujemy podjęcia trudu rozwiązania, często dość niełatwych zadań. Wyrażamy również wdzięczność nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.

Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki etapu powiatowego wraz z listami osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (plz@odn.slupsk.pl) lub telefonicznie 505 920 645.

 

BIOLOGIA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

BIOLOGIA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

CHEMIA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

CHEMIA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

FIZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

FIZYKA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

MATEMATYKA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

INFORMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

INFORMATYKA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE SZKOŁA PODSTAWOWA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Wyniki

Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

Data utworzenia: 22-01-2020r.

 

Zadania konkursowe – etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”

Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/ z których został zakwalifikowany.

Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”– etapu powiatowego zobowiązany jest przesłać rozwiązania zadań konkursowych w terminie
od 9 grudnia do 20 grudnia 2019  r. (godz. 12:00) na podane poniżej adresy e-mailowe.

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl 

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do zadań w jednej wiadomości. W tytule wiadomości zobowiązany jest podać: przedmiot/miejscowość, w której zlokalizowana jest szkoła/powiat/poziom/nazwisko imię np. informatyka/Gdańsk/powiat Gdańsk/szkoła podstawowa (lub np. szkoła ponadpodstawowa)/Kowalski Jan

Komitet Organizacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej podjął decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania rozwiązań zadań do dnia 20 grudnia
2019 r. (godz. 12:00). Termin nadsyłania zadań podany w Regulaminie PLZ jest nieobowiązujący.


Przypominamy, że uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie „Zdolni z Pomorza” na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ „Zdolni z Pomorza” do dnia 16 grudnia 2019 r.

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie „Zdolni z Pomorza” nie będą podlegały ocenie.

Ogłoszenie wstępnych wyników etapu powiatowego nastąpi w dniu 27 stycznia 2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.
 

Zadania konkursowe – etap powiatowy:

Rozwiązania zadań z przedmiotów: chemia, fizyka i matematyka, - które nie zostały zapisane w plikach tekstowych (w formacie *.doc, *.docx), - ale odpowiedzi uczniowie zapisali odręcznie, należy następnie zeskanować do jednego pliku i zapisać w formacie pdf.

 

Biologia (Aktualizacja)

Chemia

Fizyka

Informatyka

Uczniowie proszeni są o podanie w treści maila spisu dołączonych załączników (wraz z nazwami plików). Wskazane jest również pakowanie plików przy wysyłaniu dużej ich liczby.

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

Data utworzenia: 9-12-2019 r.

Etap powiatowy – szczegóły organizacyjne

Wkrótce rozpoczną się zmagania konkursowe II etapu powiatowego. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2019/2020.

W  dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) na portalu Zdolni z Pomorza (https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/) oraz na stronie internetowej Organizatora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (http://www.odn.slupsk.pl/) zostaną zamieszczone zadania  II etapu powiatowego PLZ.

Zadania zostaną zamieszczone w sposób ogólnodostępny. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany. Zachęcamy do śledzenia w/w stron internetowych.

Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza – etapu powiatowego  powinien przesłać rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 9 grudnia do 17 grudnia 2019 r. na podane poniżej adresy emailowe. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do wszystkich zadań w jednej wiadomości.

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 16 grudnia 2019 r.

Dokumenty do pobrania

 Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres Organizatora nie będą podlegały ocenie.

Ogłoszenie wstępnych wyników etapu powiatowego nastąpi w dniu 27 stycznia 2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem  - Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Data utworzenia:  6-12-2019 r.

Wyniki etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

AKTUALIZACJA

 

Znamy już wyniki etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej w roku szkolnym 2019/2020. Do etapu powiatowego zostało zakwalifikowanych 586 osób ze szkół podstawowych oraz 581 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, a osobom, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu gratulujemy w sposób szczególny. Dziękujemy nauczycielom za trud przygotowania uczniów do konkursu.

Liczba osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego
Pomorskiej Ligi Zadaniowej 
Zdolni z Pomorza

Przedmiot

Szkoły podstawowe

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Chemia

102

99

Biologia

131

110

Fizyka

26

110

Informatyka

71

113

Przedmioty rozwijające
kompetencje społeczne

103

78

Matematyka

153

72

 

Listy osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza
z poszczególnych przedmiotów:

Biologia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Matematyka

 

LISTA UZUPEŁNIAJĄCA

Zakres wymagań

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zakres wymagań na poszczególnych etapach konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych dla szkoły podstawowej z: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz w przypadku przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356). Zakres wymagań na etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest dodatkowo o treści podane poniżej.

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Zakres wymagań obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych w zakresie podstawowym i rozszerzonym z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz w przypadku przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne: z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historia sztuki, wiedzy o kulturze dla IV etapu edukacyjnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977). Zakres wymagań na etapie powiatowym i wojewódzkim rozszerzony jest dodatkowo o treści podane poniżej.

Etap kwalifikacyjny już za nami!

 

 

Bardzo dziękujemy za liczny udział w zmaganiach konkursowych Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z pomorza w roku szkolnym 2019/2020. W konkursie wzięło udział 9327 osób, 5520 osób ze szkół podstawowych oraz 3807 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy startujący w konkursie z matematyki (2899 osób) oraz biologii (1823 osób). Pozostałe przedmioty konkursowe miały również liczną reprezentację.
W Pomorskiej Lidze Zadaniowej uczestniczyli uczniowie reprezentujący szkoły ze wszystkich powiatów województwa pomorskiego.

Listę osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego Organizatorzy ogłoszą (zgodnie z Regulaminem PLZ) w dniu 29.11.2019 r.

ETAP SZKOLNY (KWALIFIKACYJNY) (informacja 3)


PROTOKOŁY

 1. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu każdego z konkursów na etapie kwalifikacyjnym (według załączonego wzoru) w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego tj. do dnia 31.10.2019r.

WZORY PROTOKOŁÓW

W PLIKU EXCEL NALEŻY UZUPEŁNIĆ DWA ARKUSZE:

1. DANE SZKOŁY

2. LISTA UCZNIÓW Z PUNKTACJĄ

(NAZWY ARKUSZA WIDOCZNE SĄ NA DOLE EKRANU, AKTYWNE PO KLIKNIĘCIU)

 

Protokół – Szkoły podstawowe – Plik

Protokół – Szkoły podstawowe (Excel 97-2003) – Plik

 

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne - Plik

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne (Excel 97-2003) - Plik

 

 1. Wypełniony protokół w wersji elektronicznej (bez pieczątki szkoły i podpisów) należy przesłać na poniżej podane adresy emailowe w formacie pliku EXCEL

 

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przewodniczący komisji przesyłają protokoły w wersji papierowej (z pieczątką szkoły i podpisami) w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od           daty przeprowadzenia etapu szkolnego PLZ tj. do dnia 31.10.2019r. do Organizatora (liczy się data stempla pocztowego).

Adres Organizatora:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza 

 

                        Informacje dla dyrektorów i nauczycieli                           

ETAP SZKOLNY (KWALIFIKACYJNY) (informacja 2)


Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza

Rok szkolny 2019/2020

 

 1. Dyrektor szkoły/koordynator zgłaszający uczniów do konkursu otrzymał dostęp do pytań konkursowych w dniu 18.10.2019 r.
   
 2. Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z Regulaminem PLZ
   
 3. Dyrektor szkoły/ koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych w dniu konkursu, po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu (po godz. 12:00)
   
 4. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 
   
 5. Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
   
 6. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu każdego z konkursów na etapie kwalifikacyjnym (według załączonego wzoru) i przesyłają w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego (kwalifikacyjnego) PLZ do Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego). Dodatkowo wypełniony protokół w wersji elektronicznej (bez pieczątki szkoły i podpisów) należy przesłać na adresy emailowe podane w tabeli 1.

 

Protokół – Szkoły podstawowe – Plik

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne - Plik

 

Protokół – Szkoły podstawowe (Excel 97-2003) – Plik

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne (Excel 97-2003) - Plik

 

Tabela 1

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 1. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645

 

 

                                 - Informacje dla dyrektorów i nauczycieli                  

ETAP SZKOLNY (KWALIFIKACYJNY)
 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z podanym w Regulaminie  PLZ harmonogramem. 

Czas wykonywania zadań na I etapie wynosi 60 minut.

 • 22.10.2019 r. – godz. 8:00–9:00 – matematyka
 • 22.10.2019 r. – godz. 10.00–11:00 – biologia
 • 23.10.2019 r. – godz. 8:00–9:00 – fizyka
 • 23.10.2019 r. – godz. 10.00–11:00  – przedmioty rozwijające kompetencje społeczne
 • 24.10.2019 r. – godz. 8:00–9:00 – chemia
 • 24.10.2019r. – godz. 10.00–11:00 – informatyka
 1. Dyrektor szkoły/koordynator zgłaszający uczniów do konkurs otrzymał dostęp do pytań konkursowych w dniu 18.10.2019 r.
   
 2. Dyrektor/koordynator zgłaszający uczniów do konkursu zobowiązany jest do:

a) przygotowania wydruku zadań konkursowych dla uczniów (dopuszcza się wydruk 2 stron na jednej stronie),

b) przygotowania opieczętowanych kart papieru kancelaryjnego lub papieru ksero dla uczniów biorących udział w konkursach z matematyki i fizyki,

c) poinformowaniu uczniów o przyniesieniu koniecznych materiałów dodatkowych na konkurs (szczegóły w tabeli 1 i 2 poniżej).

 1. Dyrektor szkoły/ koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu.
   
 2. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja, składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 
  Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
   
 3. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu każdego z konkursów na etapie kwalifikacyjnym i przesyłają w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia I etapu PLZ do Organizatora. Szczegóły odnośnie przesłania protokołów podane zostaną w dniu 22.10.2019 r.
   
 4. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645

Tabela 1. Konkurs dla uczniów klas VII i  VIII szkoły podstawowej

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym

biologia

-

9 stron

chemia

kalkulator prosty

9 stron

fizyka

ekierka, linijka, kalkulator prosty

2 strony

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

14 stron

kompetencje społeczne

-

12 stron

matematyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty

2 strony

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

Tabela 2. Konkurs dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Przedmiot

Konieczne pomoce dodatkowe

Liczba stron w arkuszu konkursowym

biologia

-

10 stron

chemia

kalkulator prosty

10 stron

fizyka

ekierka, linijka, kalkulator prosty

2 strony

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

informatyka

kalkulator prosty

16 stron

kompetencje społeczne

-

12 stron

matematyka

cyrkiel, linijka, kalkulator prosty

2 strony

Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów,  papier należy ostemplować pieczątką szkoły.

 

Lista zgłoszonych szkół na dzień 18.10.2019 r. - Link

 

UWAGA !

Wydłużamy czas zgłoszeń do Pomorskiej Ligi Zadaniowej do dnia 18 października 2019 r. 
Zgłoszenia w terminie 17-18.10.2019 r. prosimy kierować na adres email: plz@odn.slupsk.pl. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 505 920 645

DROGI UCZNIU, NAUCZYCIELU, DYREKTORZE

Pomorska Liga czeka ...      Termin zgłoszeń upływa w piątek ...

 

Już po raz czwarty zaprosiliśmy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs, organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza, obejmuje następujące przedmioty: biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka oraz z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.

Dziękujemy za dokonane zgłoszenia. Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin zgłaszania szkół upływa 18 października 2019 r.  

Eliminacje konkursowe odbędą się już wkrótce w dniach 22- 24.10.2019 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi zadaniami z poprzedniej edycji konkursu - LINK 

 

Podajemy listę zgłoszonych szkół na dzień 15.10.2019 r. - LINK 

 

Zgłoś szkołę już dziś!

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:

1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

2) uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
 

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza obejmuje takie przedmioty, jak:

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*
 

Termin zgłoszeń przez szkołę upływa 16 października 2019 r.

Eliminacje I etapu kwalifikacyjnego odbędą się w dniach 22-24.10.2019 r.
 

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Szkoła zobowiązana jest jedynie do organizacji etapu szkolnego. Prace uczniów na I etapie sprawdza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.
 

W dalszej części artykułu publikujemy regulamin i harmonogram konkursu.
 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.
 

* (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazują się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Regulamin (szkoła podstawowa) - LINK

Harmonogram (szkoła podstawowa) - LINK

 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Regulamin (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - LINK

Harmonogram (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - LINK

Harmonogram szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne - aktualizacja.