Skocz do głównej treści strony
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.


Podstawowe​_kierunki​_realizacji​_polityki​_oświatowej​_państwa​_w​_roku​_szkolnym​_2020-2021.docx 

Podstawowe​_kierunki​_realizacji​_polityki​_oświatowej​_państwa​_w​_roku​_szkolnym​_2020-2021.pdf 0.19MB

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Link do strony www MEN

Plan działań Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego 2019/2020

Pomorski Kurator Oświaty, w związku ze zbliżającym się czasem planowania przez szkoły i placówki roku szkolnego 2019/20, przedstawia plan działań w zakresie nadzoru pedagogicznego:

 1. Harmonogram spotkań Pomorskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół/placówek województwa pomorskiego 
  Poniedziałek, 19.08.2019Delegatura Słupsk: godz. 9.30-12.00; Delegatura Kościerzyna: godz. 14.30-17.00
   
 2. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielom, którzy otrzymają maksymalną liczbę punktów (10) w postępowaniu kwalifikacyjnym odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku (wtorek) w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, ks. Jerzego Popiełuszki 6 (godziny popołudniowe).

 3. Dzień Edukacji Narodowej – wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty województwa pomorskiego odbędzie się w dniu 14 października 2019 roku (poniedziałek) w Muzeum II Wojny Światowej; Gdańsk, Plac Władysława Bartoszewskiego 1.

 4. Planowane konferencje organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nowo powołanych dyrektorów szkół/placówek oświatowych: listopad/grudzień 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości, spotkań, programów konferencji, rekrutacji uczestników, godzin ich trwania i miejsc organizacji zostaną podane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku w terminach późniejszych.

  Szczegółowe informacje na stronie: http://www.kuratorium.gda.pl

Plan nadzoru pedagogicznego 2020/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Plan nadzoru pedagogicznego 2020/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Pomorski Kurator Oświaty, Zarządzeniem nr 66/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, wprowadził Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe informacje:
https://www.kuratorium.gda.pl

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

„6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.”

Pismo Ministra Edukacji i Nauki w przedmiotowej sprawie. Plik do pobrania

Link do informacji o kierunkach polityki oświatowej państwa w roku 2010/2021 na stronie ministerstwa

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 (pdf)

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 (docx)

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Przejdź do góry strony